Projectes

Al nostre centre li donam molta importància al treball per projectes perquè és una metodologia que exemplifica els plantejaments exposats en relació amb l’adquisició de les competències bàsiques atès que:

  1. Parteix d’un tema, problema o centre d’interès negociat amb l’alumnat.
  2. Fa protagonista l’alumnat en la construcció del propi coneixement perquè focalitza el desig de saber coses noves, la formulació de preguntes, la reflexió sobre el propi saber, la recerca de nous coneixements i la reflexió sobre el propi procés d’aprenentatge.
  3. Dóna gran rellevància al treball cooperatiu. S’elaboren preguntes o hipòtesis, es prenen decisions sobre el repartiment de tasques i es posa en comú el resultat de les tasques individuals i s’elabora col·lectivament el resultat.
  4. Incentiva processos d’investigació que suposen cercar, seleccionar i interpretar informació a través de fonts diverses, formular nous dubtes i noves preguntes i establir relacions amb altres problemes.
  5. Es transfereixen estratègies per aprendre: es representa el procés de construcció de coneixement, s’avalua el que s’ha après i com s’ha après.
  6. S’activa la comunicació, el diàleg i la discussió en petit i gran grup per construir coneixement de forma compartida.