Normes d’organització, funcionament i convivència

Entenem l’escola com un espai de reflexió i d’aprenentatges compartits entre alumnat i mestres, on es puguin desenvolupar les eines necessàries per adquirir cada vegada un major grau d’autonomia personal, entesa aquesta com a capacitat de proposar, organitzar, triar, decidir, criticar, dubtar, donar alternatives, pensar solucions, responsabilitzar-se, comprometre’s, dialogar, compartir idees i coneixements, arribar a pactes i trobar el lloc personal d’implicació i de satisfacció dins el procés de construcció de la pròpia identitat.

Entenem l’escola com un espai on tota la comunitat educativa (alumnat, famílies, mestres i altres professionals) sigui protagonista i, per tant, comparteixi els mateixos objectius.

Una escola on tothom pugui aprendre i tothom pugui ensenyar, no només el professorat, ja que la realitat ens demostra que podem aprendre de tothom i en tot moment.

Per tant està basada en els següents principis:

El diàleg com a eina per compartir coneixements, idees, estratègies i preocupacions. 

– L’actitud d’interrogar-se, qüestionar, dubtar, davant els fets, els esdeveniments, els objectes…. i d’establir relacions entre la pròpia experiència i els diferents sabers.

– L’error com a pas positiu per poder avançar en el coneixement.

– La reflexió per tal d’aprendre a pensar per un mateix, afavorint l’anàlisi, l’argumentació, la crítica i l’autocrítica, establint relacions entre els diferents sabers.

– Els valors democràtics de respecte, solidaritat i assertivitat, front a la passivitat i/o l’agressivitat.

– La creació de la pròpia identitat per aprendre a conèixer-se i valorar-se amb els aspectes positius i els aspectes a millorar.

– L’atenció a la diversitat creant un clima de respecte i d’atenció a les característiques personals de cadascú.

– El treball compartit i en equip entre professorat, alumnat ,altres professionals i altres membres de la comunitat educativa.

– L’aprenentatge de la nostra llengua com a eina de comunicació i d’expressió.– La potenciació de les diferents intel·ligències : lògica- matemàtica, lingüística , musical, cinestèsica, espacial-visual , interpersonal , intrapersonal i naturalista.

Per altra banda, per afavorir el funcionament de l’escola i la convivència, es concreta de la següent manera el Reial Decret 732/1995, de 5 de maig, pel qual s’estableixen els drets i els deures dels alumnes i les normes de convivència en els centres.

DRETS DEURES
 • Venir a l’escola i a aprendre.
 •  
 • Sortir a pati a jugar.
 • Divertir-nos (perquè una persona que no juga o no es diverteix no es troba bé)
 • Tenir llibertat per poder triar algunes coses, opinar, proposar…
 • A berenar.
 • A tenir unes classes més grans.
 • A tenir uns espais per poder estudiar bé.
 • A estudiar .
 • A que ens respectin i a no ser menyspreats.
 • A tenir companys.
 • A ser responsables d’alguna cosa.
 • A expressar les nostres opinions.
 • A que ens escoltin.
 • A embrutar-nos.
 • A fer excursions i sortides per gaudir de la naturalesa i aprendre coses diferents. A més així les podem ensenyar també a les famílies.
 • A tenir materials per aprendre millor. (Com els ordinadors, les pantalles digitals… )
 • A saber llegir i escriure.
 • A ensenyar coses que sabem.
 • A tenir exàmens.
 • Expressar els sentiments
 • Poder anar al bany, quan sigui necessari i procurant no interrompre el bon funcionament de la classe. 
 • A una bona atmosfera dins l’escola (cert silenci, no silenci absolut, una certa tranquil·litat, bona temperatura ambiental…). 
 • Tenir un mestre-a que ens accepti i ens ajudi.
 • Dur dins el temps concedit el paper de les sortides. 
 • Assistir a classe i arribar puntuals.
 • Arribar puntuals del pati i dels tallers.
 • Arraconar el material de pati.
 • No retardar la feina dels companys.
 • Dur el material que ens demanen.
 • Dur els justificants i notificacions a l’agenda.
 • Tenir cura del material. I de les instal·lacions del centre .
 • Parlar bé a tothom.
 • Responsabilitzar-se de l’ordre.
 • Complir les normes de classe.
 • Consultar l’agenda, i emprar l’agenda.
 • Escoltar amb atenció .
 • Estudiar a casa i a classe.
 • Fer els deures.
 • Treballar les assignatures.
 • Acabar les feines
 • Comportar-se bé, respectant als altres.
 • Tenir un to de veu adequat i fer silenci quan cal.
 • Pensar un poc millor i participar a les classes quan hem de parlar.
 • Complir les coses que decidim (amb el mestre i amb els altres).
 • Fer cas als mestres. Realitzar les tasques encomanades per ells.
 • Callar i esperar quan la mestra parla amb altra persona.
 • Respectar als altres.famílies. mestres, altres professionals, i alumnes. (també als altres mestres encara que no sigui la tutora) i escoltar les seves opinions.
 • No tirar el berenar sinó menjar-se’l i/o tornar-ho a casa.
 • Participar en les sortides i excursions.
 • Ajudar els nouvinguts.